Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor de website van Angiokard Medizintechnik GmbH onder het adres www.angiokard.com. Wij behouden ons het recht voor om de privacyverklaring te allen tijde aan te passen aan de vigerende voorschriften inzake gegevensbescherming. De huidige versie is juni 2020.

Algemeen

Het gebruik van onze website is normaal gesproken mogelijk zonder het opgeven van persoonsgegevens. Voor zover op onze site persoonsgegevens worden verzameld, gebeurt dit voor zover mogelijk, steeds op vrijwillige basis. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij wijzen erop, dat de overdracht van gegevens op het internet (bv. bij het communiceren via e-mail) veiligheidslekken kan vertonen. Een waterdichte bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Het gebruik van in het kader van de impressum plicht openbaar gemaakte contactgegevens door derden voor de overdracht van niet uitdrukkelijk verzochte sollicitatie- en informatiematerialen wordt hierbij uitdrukkelijk tegengesproken. De exploitant van de site behoudt zich uitdrukkelijk voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde toezending van sollicitatie-informatie, bijvoorbeeld door spam-mails.

Contactpersoon voor gegevensbescherming

Voor vragen, verzoeken om informatie, aanvragen, klachten of kritiek met betrekking tot ons privacy beleid, kunt u contact opnemen met:

Angiokard Medizintechnik GmbH
Industriestr. 15
26446 Friedeburg
Telefoon: +49 4465 9484-0
Telefax: +49 4465 9484-74
E-Mail: info@angiokard.de

Functionaris gegevensbescherming

De juiste omzetting van de gegevensbescherming wordt bij ons begeleid door een externe toezichthouder voor de gegevensbescherming. Als u zich zorgen maakt over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ook rechtstreeks contact met hem opnemen:

De herr Christopher Lenz
backoffice360 GmbH

Gustav-Adolf-Straße 30
30167 Hannover
Telefoon: +49 511 1247-220
E-Mail: cl@backoffice360.de

Rechtsgrondslagen

Wij verwerken uw gegevens aan de hand van deze rechtsgrondslagen:

Art. 6 par. 1 lid. a) AVG Toestemming van de betrokkene
Art. 6 par. 1 lid. b) AVG Voor de naleving van contractuele verplichtingen respectievelijk de uitvoering van precontractuele maatregelen
Art. 6 par. 1 lid. c) AVG Naleving van wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld bewaar- en bewijsverplichtingen
Art. 6 par. 1 lid. f) AVG Rechtmatige belangen van de verantwoordelijke

Verwerking van persoonsgegevens

1. Logbestanden

Een logbestand wordt aangemaakt als onderdeel van een automatisch logboek van het verwerkende computersysteem. Dit betekent dat informatie over het door u gebruikte apparaat wordt geregistreerd als logbestanden op een server.

Onze websiteleverancier legt daarbij het volgende vast:

  • Toegang tot de site: datum, tijd, frequentie
  • Hoe u op de site terecht bent gekomen (vorige site, hyperlink enz.)
  • Hoeveelheid verzonden gegevens
  • Welken browser en welke versie hiervan u gebruikt
  • Uw geanonimiseerde IP-adres

Deze gegevens worden uitsluitend aangewend voor de goede werking, de statistische evaluatie en de verbetering van ons aanbod. Volgens de huidige regelgeving wordt deze informatie alleen verzameld gedurende de tijd dat u onze diensten gebruikt. De wettelijke voorschriften voor verwijdering worden nageleefd.

De ontvanger van de logbestanden is de exploitant van de hosting van onze website. Wij hebben hiermee een verwerkingsovereenkomst gesloten.

De in de logbestanden verzamelde persoonsgegevens worden in de regel na 8 weken gewist. Er vindt in de regel geen doorgifte plaats van de informatie uit de logbestanden. Dit kan alleen bij een verdenking van illegale activiteiten op onze website leiden tot overdracht aan justitie.

Art. 6 I lid. f) AVG is de rechtsgrondslag voor het verzamelen van deze gegevens.

2. Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden, die op uw apparaat worden opgeslagen. Cookies bieden de mogelijkheid om het gebruik van de website te vereenvoudigen en gemaakte instellingen of opgaven op te slaan zonder deze opnieuw in te hoeven voeren. Dit vindt plaats aan de hand van een eenmalige aanduiding van het cookie, dat op uw apparaat wordt geplaatst.

Op onze website worden verschillende soorten cookies geplaatst. Daarbij wordt onderscheidt gemaakt tussen technisch noodzakelijke cookies en cookies van derden. U kunt daarvoor meer informatie vinden in het detailoverzicht van onze cookiebanners.

De meeste gangbare internetbrowsers bieden overeenkomstige configuratie van instellingen, die het mogelijk maken dat geen of alleen bepaalde cookies worden opgeslagen, om algemene opslag van cookies tegen te gaan. Bovendien bestaat de mogelijkheid om in te stellen vanaf welk tijdstip cookies moeten worden gewist of cookies onmiddellijk worden gewist. U kunt hierover informatie verkrijgen op de hulppagina’s van uw browser.

U hebt in principe het recht om over het opslaan van cookies te beslissen, voor zover het niet gaat om technisch noodzakelijke cookies, die vereist zijn voor de juiste werking van de website.

Technisch noodzakelijke cookies

Technisch noodzakelijke cookies dienen ervoor om de juist werking van onze website en de beschikbaarstelling van de vereiste functies mogelijk te maken. Zonder deze cookies is het gebruik van de website in bepaalde omstandigheden helemaal niet of slechts zeer beperkt mogelijk.

Wij gebruiken in deze categorie een plug-in van Borlabs om de door u gemaakte instellingen van onze cookiebanner voor onze website op te slaan.

Art. 6 paragraaf 1 lid. c) AVG is de rechtsgrondslag voor de verwerking van technisch noodzakelijke cookies.

Cookies van derden

Wij gebruiken aanvullend cookies van derden op onze website. Deze worden gebruikt voor de beschikbaarstelling van de dienst Google Maps; zie meer hierover onder 3. Google Maps.

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming met toekomstige werking in te trekken. Daarbij wordt de effectiviteit van uw toestemming tot het tijdstip van de intrekkingsverklaring niet beïnvloed.

Art. 6 paragraaf 1 lid. a) AVG is de rechtsgrondslag voor de verwerking.

3.  Google Maps

Wij bieden u op onze site de mogelijkheid de vestigingsplaats van onze
onderneming geografisch aan te duiden. Wij gebruiken daarvoor de dienst Google Maps die ter beschikking wordt gesteld door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland – hierna “Google” te noemen.

Bij het openen van een site met geïntegreerde inhoud van Google Maps, worden IP-adressen aan de Server van Google doorgegeven. Hierbij kan niet worden uitgesloten dat deze ook aan Amerikaanse servers worden doorgegeven.

Google is volgens het EU-VS Privacy Shield-verdrag gecertificeerd, waardoor Google garandeert dat de richtlijnen van de Europese verordening voor gegevensbescherming wordt nagekomen en nageleefd. Het certificaat kan worden geraadpleegd op:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Er kunnen bij het openen van de site ook cookies op uw computer worden opgeslagen. Deze cookies worden alleen opgeslagen, als u actief instemt met deze procedure. Als u geen toestemming geeft voor het opslaan van de cookies, kan het zijn dat de ter beschikking gestelde dienst niet de gebruikelijk functionaliteit biedt.

De overdracht van de IP-adressen en het opslaan van cookies heeft als doel het garanderen van de functionaliteit van Google Maps. De overdracht van het IP-adres is noodzakelijk, omdat Google daarmee de vestigingsplaats van onze onderneming aan u kan overdragen. De opslag van de cookies vindt plaats om voor u een individuele weergave van de kaart mogelijk te maken, instellingen op te slaan en eventueel te zorgen voor een verdere zoekopdracht.

Om een automatische overdracht van het IP-adres tegen te gaan, hebben wij een oplossing met 2 klikken geïnstalleerd, zodat u zelfstandig kunt beslissen of uw IP-adres aan Google mag worden overgedragen. De overdracht van het IP-adres is echter een voorwaarde om de dienst te kunnen gebruiken. Als u niet akkoord gaat met de overdracht, dan kunnen wij u de dienst om technische redenen niet ter beschikking stellen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking. U kunt daarvoor de browsergegevens samen met de cookiegegevens van uw browser wissen.

U kunt meer informatie verkrijgen over hoe Google omgaat met uw persoonsgegevens, in de richtlijn gegevensbescherming van Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Art. 6 paragraaf lid. a) AVG is de rechtsgrondslag voor de verwerking van het IP-adres en het opslaan van cookies.

4. Contact

U hebt de mogelijkheid om contact met ons op te nemen per telefoon, post, e-mail of via een contactformulier. Daarbij verwerken wij ten minste de contactgegevens die u hebt geselecteerd voor de wijze van verzenden. Bijvoorbeeld naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres, alsmede eventueel tijdstip, duur en inhoud van uw contact.

Bij gebruik van het contactformulier verwerken wij ten minste de gegevens de u in de betreffende velden van het contactformulier invoert.

De volgende velden zijn hierbij verplicht:

  • Naam
  • E-Mail
  • Onderwerp
  • Bericht

U hebt aanvullend de mogelijkheid om ons een telefoonnummer te verschaffen dat wij voor de behandeling van het verzoek mogen gebruiken.

Bovendien wordt bij het verzenden van het contactformulier het IP-adres alsmede het tijdstip van het verzenden verwerkt, om misbruik van het formulier te voorkomen.

Wij verwerken de gegevens uitsluitend voor de behandeling van uw verzoek, op basis van de door u ter beschikking gestelde informatie.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, waardoor uw verzoek eventueel niet of slechts beperkte kan worden behandeld.

Wij gebruiken de persoonsgegevens net zolang tot uw verzoek is behandeld. Wij slaan eventueel bepaalde persoonsgegevens gedurende langere tijd op in geval van contractuele verplichtingen, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Als u contact met ons opneemt in het kader van zakelijke belangen, dan is Art. 6 paragraaf 1 lid. b) AVG de rechtsgrondslag voor de verwerking.

Als het bij uw contact niet gaat om contractuele of precontractuele belangen, dan is Art. 6 paragraaf 1 lid. f) AVG de rechtsgrondslag voor de verwerking.

Art. 6 paragraaf 1 lid. f) AVG is de rechtsgrondslag voor de verwerking van overig persoonsgegevens (IP-adres, tijdstip en datum van het contact).

5. Sollicitatie

U kunt bij ons solliciteren in het kader van vacatures. U kunt de sollicitaties bij ons indienen per post, e-mail of via ons online sollicitatieformulier. Daarbij worden uw contactinformatie van de betreffende wijze van verzenden en alle door u ter beschikking gestelde sollicitatieformulieren door ons verwerkt.

Wij verwerken de gegevens uitsluitend in het kader van de selectiemethode voor het aangesproken functieprofiel.

Wij wissen uw gegevens na beëindiging van de sollicitatieprocedure en als wij niet zijn onderworpen aan een civielrechtelijke bewaarplicht.

Als wij uw sollicitatieformulieren desgewenst willen bewaren voor een ander potentieel functieprofiel in de nabije toekomst, zullen wij daarvoor om uw toestemming verzoeken.

Wij slaan uw sollicitatieformulieren op voor het doel van een mogelijke aanstelling voor een eventueel andere geschikte positie in onze onderneming. Wij wissen de sollicitatieformulieren bij het niet tot stand komen van een aanstelling na verloop van 6 maanden, vanaf het tijdstip van de afgifte van uw toestemming. U hebt in dit geval het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan. De rechtmatigheid van de gegeven toestemming blijft tot dit tijdstip onaangetast.

Art. 6 paragraaf 1 lid. b), Art. 88 paragraaf 1 AVG, § 26 paragraaf 1 BDSG is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw sollicitatieformulieren.

Art. 6 I lid. a) AVG is de rechtsgrondslag voor het geval van langer gebruik van uw sollicitatiegegevens.

Uw rechten

Recht op inlichtingen
U hebt volgens Art. 15 AVG het recht om inlichtingen te verkrijgen over de verwerking van persoonsgegevens.

Recht op herroeping
U hebt het recht om uw toestemming voor het verzamelen van gegevens op elk gewenst moment te herroepen, Art. 7 paragraaf 3 AVG. Dit recht is van toepassing met toekomstige werking; de voor het ingaan van uw herroeping verzamelde gegevens blijven onaangetast.

Recht op protest
U hebt volgens Art. 21 AVG de mogelijkheid om protest aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens, de wij op grond van een wettig belang verwerken.

Recht op gegevensoverdracht
U hebt volgens Art. 20 AVG het recht om te verzoeken tot overdracht van uw gegevens van ons naar een andere locatie.

Recht op correctie, wissen of beperking
U hebt het recht om uw gegevens te laten corrigeren (Art. 16 AVG), wissen (Art. 17 AVG) of de gegevensverwerking te laten beperken (Art. 18 AVG). Dit laatste is van toepassing als de juridische situatie geen verwijdering toestaat.

Recht op beroep
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een regelgevende instantie of een bevoegde instantie als u een reden tot een klacht hebt. Neem contact op met de vermelde contactpersoon, om gebruik te maken van dit recht.

Het adres van de bevoegde inspectiedienst is als volgt:

De rijkscommissaris voor gegevensbescherming Nedersaksen:
Barbara Thiel
Prinzenstraße 5
30159 Hannover
Telefoon: +49 (0511) 120 45 00
Telefax: +49 (0511) 120 45 99
E-Mail:  poststelle@lfd.niedersachsen.de